སློབ་གྲྭའི་ཟ་སྤྱོད་ཁང་ནང་བཟའ་ཆས་ཚོང་དང་ཤ་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་རིན་བསྡུར།།

ཀྲོང་གསར་སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་རྩིས་ལོ་༢༠༢༡-༢༠༢༢ གི་ལོ་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་ཟ་སྤྱོད་ཁང་ནང་བཟའ་ཆས་ཚོང་དང་ཤ་ཚུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཚད་གཞི་ལྡན་པའི་ཚོང་གི་ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་རིན་བསྡུར་པ་ཚུ་གིས་རང་སོའི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་ སྤྱི་ཟླ་༠༩ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་༡:༠༠ གི་ནང་འཁོད་བཙུགས་དགོཔ་དང་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཚུ་དེ་ཚེ་ཉི་མ་ཕྱི་ནི་ཟེར་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་ངོམ་ཀོ་ཏ་ཚེ་རིང་ང་གཅིག་ཁར་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་༡༦༩༡༠༦༡༢ ནང་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་ཟེར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ན་ལུ་ཨེབ་གནང་།