༢༠༢༡ ལོའི་གཙུག་ལག་འོག་མ་སྐད་ཡིག་དང་བརྡ་དོན་རིག་རྩལ་ལས་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ནང་འཛུལ་ཞུགས།

གཙུག་ལག་འོག་མ་སྐད་ཡིག་དང་བརྡ་དོན་རིག་རྩལ་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ལས་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ལོ་ངོ་གསུམ་པ་ནང་གདམ་འཐུ་གྲུབ་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང ༢༠༢༡ ལོའི་སྤྱི་ཟླ ༧ པའི་སྤྱི་ཚེས ༡༨ ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ཅ་ལའི་རིགས་ཚུ་ཨིང་སྐད་སྡེ་ཚན་ནང་བཀོད་བཞག་ཡོད།